Statut Fundacji

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Statut Fundacji 180 stopni zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6  kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Macieja Nitka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Kancelarii Notarialnej

§ 2

Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony. Fundacja ma osobowość prawną. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5

 1. Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. W rozumieniu Kodeksu Pracy pracodawcą jest Zarząd reprezentowany przez dwóch członków działających łącznie.

§ 6

 1. Fundacja może używać pieczątki i znaku firmowego z danymi identyfikacyjnymi Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
 2. Znak firmowy określony jest uchwałą Zarządu Fundacji i stanowi własność Fundacji.
 3. Fundacja może się posługiwać tłumaczeniem nazwy na inne języki.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest :

 1. wspieranie rozwoju dziedzictwa kultury europejskiej,
 2. integracja europejska,
 3. rozwój społeczności lokalnych,
 4. rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. podtrzymywanie tradycji narodowych,
 6. rozwój w sferze kultury, nauki i turystyki,
 7. podnoszenie świadomości, uznania i zrozumienia kultury i sztuki przez odbiorców,
 8. promowanie, stymulowanie pracy twórczej działalności osób z różnych krajów,
 9. promowanie i wspieranie akcji dobroczynnych.

Działania Fundacji skierowane są do wszystkich osób, bez względu na narodowość, wiek, wyznanie czy światopogląd.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
 2. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 3. wymiana doświadczenia między dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 4. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 5. organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, festiwalów, spektakli,
 6. organizowanie spotkań poznawczych w szczególności odwiedzenie muzeów, miejsc historycznych, edukacyjnych, atrakcyjnych oraz rozrywkowych,
 7. działania w zakresie zdrowego stylu życia,
 8. organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 9. promowanie różnych kultur oraz zwyczajów,
 10. promowanie sztuki w szczególności: muzyki, tańca, śpiewu, malarstwa, fotografii, rękodzielnictwa, teatru, ruchu,
 11. organizowanie wypraw artystycznych na terenie kraju i za granicą,
 12. działalność i współpracę z osobami niepełnosprawnymi oraz osobami, które potrzebują pomocy w szczególności: organizowanie imprez kulturowo-edukacyjno-poznawczych, warsztatów, szkoleń,
 13. organizowanie spotkań, sympozjów, kursów, konkursów, wystaw, wernisaży, konferencje, pikników, mistrzostw, targów oraz innych imprez,
 14. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Fundacji,
 15. promocję i organizację wolontariatu,
 16. przeciwdziałania patologiom społecznym.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek Fundacji

§ 11

Fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatora w całości z przeznaczeniem na działalność statutową.

§ 12

Majątek Fundacji mogą stanowić:

 1. nieruchomości i ruchomości pochodzące z darowizn, spadków, oraz nabyte przez Fundację,
 2. prawa do dysponowania własnością intelektualną, przekazaną przez twórców działających pod patronatem Fundacji lub nabyte przez Fundację.

§ 13

Środki finansowe mogą pochodzić z:

 1. dotacji, darowizn, zapisów, spadków od osób i instytucji z kraju i z zagranicy,
 2. praw majątkowych nabytych w toku działalności Fundacji,
 3. dochodów z inwestycji kapitałowych,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku Fundacji.

§ 14

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu za zgodą Zarządu składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

§ 15

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej.

§ 16

Majątek Fundacji nie może być przekazywany ani wykorzystany do udzielania pożyczek członkom Fundacji ani ich rodzinom.

Władze Fundacji

§ 18

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób.
 2. Zarząd działa w oparciu o Statut Fundacji i Regulamin Pracy Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż dwa lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, wybrany spośród członków na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 5. Skład Zarządu pierwszej kadencji oraz Prezesa Zarządu wyznacza Fundator.
 6. Skład Zarządu kolejnych kadencji wskazywany jest przez ustępujący Zarząd na drodze uchwały.
 7. Fundator może pełnić funkcję Prezesa w Zarządzie.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
  • pisemnej rezygnacji członka Zarządu
  • śmierci członka Zarządu
 9. W chwili zaistnienia powyższego przypadku Zarząd na drodze uchwały powołuje odpowiednią liczbę nowych członków.
 10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków.
 11. Zarząd odbywa posiedzenia przynajmniej raz na trzy miesiące.

§ 20

Do zadań i kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
 2. Odpowiedzialność za realizację celów statutowych oraz ustalanie długofalowej strategii ich realizacji.
 3. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji.
 4. Ustalanie liczebności zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych.
 5. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji.
 6. Przygotowywanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz przekazywanie ich odpowiednim organom.
 7. Przyjmowanie spadków, darowizn, subwencji i zapisów na rzecz Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 22

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.
 2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Postanowienia końcowe

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd, w drodze jednomyślnej uchwały

§ 25

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 26

W razie likwidacji Fundacji na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Fundacji są członkowie jej Zarządu.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji lub stowarzyszeniu o zbliżonych celach.