Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest :

 • wspieranie rozwoju dziedzictwa kultury europejskiej,
 • integracja europejska,
 • rozwój społeczności lokalnych,
 • rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • podtrzymywanie tradycji narodowych,
 • rozwój w sferze kultury, nauki i turystyki,
 • podnoszenie świadomości, uznania i zrozumienia kultury i sztuki przez odbiorców,
 • promowanie, stymulowanie pracy twórczej działalności osób z różnych krajów,
 • promowanie i wspieranie akcji dobroczynnych.

Działania Fundacji skierowane są do wszystkich osób, bez względu na narodowość, wiek, wyznanie czy światopogląd.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • wymiana doświadczenia między dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
 • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, festiwalów, spektakli,
 • organizowanie spotkań poznawczych w szczególności odwiedzenie muzeów, miejsc historycznych, edukacyjnych, atrakcyjnych oraz rozrywkowych,
 • działania w zakresie zdrowego stylu życia,
 • organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • promowanie różnych kultur oraz zwyczajów,
 • promowanie sztuki w szczególności: muzyki, tańca, śpiewu, malarstwa, fotografii, rękodzielnictwa, teatru, ruchu,
 • organizowanie wypraw artystycznych na terenie kraju i za granicą,
 • działalność i współpracę z osobami niepełnosprawnymi oraz osobami, które potrzebują pomocy w szczególności: organizowanie imprez kulturowo-edukacyjno-poznawczych, warsztatów, szkoleń,
 • organizowanie spotkań, sympozjów, kursów, konkursów, wystaw, wernisaży, konferencje, pikników, mistrzostw, targów oraz innych imprez,
 • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Fundacji,
 • promocję i organizację wolontariatu,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym.